Při nákupu v naší pobočce v Novém Městě na Moravě, Soškova 1550, se o dostupnosti zboží informujte na tel. čísle: 605 028 731 nebo dotaz zašlete na e-mail: nmesto@raj-dreva.cz

Podmínky soutěže

Soutěžní podmínky 

Pořadatel a organizátor soutěže: Ing. Josef Prajsner, Spojovací 1348, 674 01 Třebíč, IČ: 13070428

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž s názvem "jarní soutěž" je realizována v termínu od 15. 3. 2022 do ukončení - nejpozději do 20. 3. 2022 (ukončovací komentář se objeví pod soutěžním příspěvkem) na území České republiky.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky, který dodrží všechna pravidla soutěže.

III. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pořadatel a organizátor soutěže vždy vyhlašuje soutěž na sociální síti Facebook Haus Spezi - https://www.facebook.com/hausspezi, kdy zveřejní soutěžní příspěvek daného dne a roku. Doba trvání soutěže je vždy uvedena v čl. I. Doba trvání soutěže v těchto Podmínkách. Podmínky soutěže jsou vždy uvedeny u soutěžního příspěvku k danému datu / období trvání soutěže.

Organizátor má výhradní právo na změnu podmínek soutěže kdykoliv v době trvání soutěže. Změny podmínek se týkají období trvání a výhry / výher, ale také pravidel pro zapojení do soutěže. Každý soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s těmíto podmínkami. Organizátor zveřejní výherce vždy na Facebook stránce Haus Spezi - https://www.facebook.com/hausspezi , a to za podmínek uvedených u soutěžního příspěvku.

 

IV. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výherce v této soutěži může získat výhru: kompresor Scheppach Air Force 3 v hodnotě 1 799 Kč od dodavatele Garland.

Výherce / výherci soutěže budou oznámeni na facebookové stránce https://www.facebook.com/hausspezi nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn formou, která je uvedena v soutěžním příspěvku.

Výhra bude odeslána výhercům nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherců a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.

Výherci svým zapojením do soutěže dávají souhlas k tomu, že v případě výhry zašlou organizátorovi soutěže fotografii s převzatou výhrou k případné publikaci z naší strany na našich facebookových stránkách, pokud s tímto bodem Výherce nebude po kontaktování souhlasit, ztrácí tím nárok na výhru a bude vylosován další.

Výhra z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící a nelze směnit za jinou výhru. Každý soutěžící může získat v jednom soutěžním kole pouze jednu výhru.

 

V. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením se do soutěže společnosti Haus Spezi Účastník Soutěže dobrovolně dává svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.hausspezi.cz/podminky-souteze. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 

VI. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu www.hausspezi.cz/podminky-souteze . Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

 

V Třebíči, Haus Spezi dne 15. 03. 2022

 

www.yashica-digital.czKomplexní online marketing