Při nákupu v naší pobočce v Novém Městě na Moravě, Soškova 1550, se o dostupnosti zboží informujte na tel. čísle: 605 028 731 nebo dotaz zašlete na e-mail: nmesto@raj-dreva.cz

Věrnostní karty

 karta   karta-rub   

 

Podmínky zákaznického programu HAUS SPEZI

Provozovatel marketu HAUS SPEZI odměňuje své věrné zákazníky poskytnutím zákaznických karet. (platí pouze při nákupu na prodejně).
Zákaznická karta je nepřenosná a po splnění stanovených podmínek opravňuje držitele k čerpání lukrativních slev na zboží a služby prodávané v marketu HAUS SPEZI. Tyto podmínky se vztahují pouze na karty zákaznické. Na jiné typy karet vydávané provozovatel marketu HAUS SPEZI (např. karty zaměstnanecké) se tyto podmínky nevztahují.

I. Získání zákaznické karty haus spezi

Zákaznickou kartu HAUS SPEZI může získat jakýkoliv zákazník, tedy, jak podnikatel (právnická či fyzická osoba), tak nepodnikající fyzická osoba, pokud splní níže uvedené podmínky. Podnikatelům může být na jedno IČO vydáno až 10 ks zákaznických karet HAUS SPEZI,nepodnikající fyzické osobě mohou na její jméno a příjmení být vydány max 3 zákaznická karty HAUS SPEZI.
Zákazník může písemně zažádat o vydání zákaznické karty HAUS SPEZI na marketu HAUS SPEZI v Třebíči v areálu STOP SHOP takto:
- Na marketu zákazník řádně vyplní a podepíše formulář žádosti, který obdrží na oddělení informací. Pracovníci informací zákazníkovi s vyplněním žádosti pomohou. Zákaznická karta bude zákazníkovi vystavena a v okamžiku předání bude aktivní.
Nedílnou součástí každé žádosti je i písemný souhlas zákazníka s použitím jeho osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytný pro fungování věrnostního programu, v jehož rámci je zákazník seznamován se speciálními nabídkami.
Slevový režim zákaznické karty HAUS SPEZI nového zákazníka.
V případě nově vydané zákaznické karty HAUS SPEZI bude zákazníkovi poskytnuta sleva dle čl. II. těchto podmínek.

II. Podmínky poskytnutí slevy

 1. Do celkové ceny nákupů, rozhodné pro udělení slevy, budou zahrnuty jen částky, které byly zákazníkem za zboží/služby skutečně zaplaceny a pouze za předpokladu, že zakoupené zboží nebylo zákazníkem vráceno. Do celkové ceny nákupů se nezahrnují částky zaplacené zákazníkem za externí služby (např. půjčovna vozíků apod.). V případě, že zákazník nepředloží před zahájením markování zboží pracovníkovi pokladny marketu zákaznickou kartu HAUS SPEZI k načtení kódu karty, nebude mu na tento nákup poskytnuta sleva a cena takového nákupu nebude ani započítána do celkové ceny nákupů rozhodné pro vznik nároku na příslušnou slevu. Předložení zákaznické karty HAUS SPEZI pro dodatečné uplatnění slevy či načtení hodnoty nákupu není možné.
 2. Slevy na základě zákaznické karty HAUS SPEZI se neposkytují na zboží v akci a výrobky HECHT. Slevu poskytovanou na základě zákaznické karty HAUS SPEZI nelze uplatnit společně s žádnou jinou slevou (např. se slevovými kupony v letácích či na základě kuponů vystavených třetími osobami, atd.)
 3. Výše slev na zákaznické karty je poskytována takto:
  1. slevu ve výši 2 % z ceny zboží včetně DPH obdrží každý zákazník při registraci v našem obchodním domě
  2. slevu ve výši 4 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketu HAUS SPEZI a řádně zaevidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 20.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 4 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy, pokud zákazníkovi nevznikne dříve nárok na vyšší slevu podle bodu 3 nebo 4.
  3. slevu ve výši 7 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník, když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketu HAUS SPEZI a evidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 60.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 7 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy, pokud zákazníkovi nevznikne dříve nárok na vyšší slevu podle bodu 4.
  4. slevu ve výši 10 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník, když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v marketu HAUS SPEZI a evidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 100.000,- Kč včetně DPH. Sleva ve výši 10 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy.
 4. Pokud po uplynutí jednoho roku zákazník přestane z důvodu nedosažení stanoveného limitu nákupů za uplynulých 12 měsíců splňovat podmínky pro udělení slevy, bude mu sleva snížena na nižší hodnotu (pokud bude splněn limit pro poskytnutí této nižší slevy) nebo nárok na slevu zcela ztratí a to až do okamžiku, kdy podmínku pro poskytnutí některé slevy znovu splní.

Iii. Zrušení zákaznické karty HAUS SPEZI

V případě, že bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný zásah či nepovolená manipulace se zákaznickou kartou ze strany zákazníka či třetí osoby, které takovou manipulaci zákazník umožnil, bude karta okamžitě deaktivována.
Provozovatel marketu HAUS SPEZI si vyhrazují právo program zákaznických karet kdykoliv ukončit nebo změnit jeho podmínky. V takovém případě nebudou zákazníkům počínaje dnem platnosti ukončení či změny programu připisovány další nákupy na již vydané zákaznické karty HAUS SPEZI, avšak bude jim poskytnuta taková sleva, na jakou jim vzniklo právo ke dni oznámení o ukončení či změně programu zákaznických karet, a to po celé období, po které jim příslušná sleva náleží dle původně platných podmínek.
Provozovatel marketu HAUS SPEZI  zveřejní informace o ukončení či změně programu zákaznických karet na webu www.haus-shop.cz nebo www.hausspezi.cz a dále upozorněním vyvěšeným na informacích marketu HAUS SPEZI , a to minimálně 5 dní před termínem, kdy ke změně či zrušení zákaznických karet dojde.
Tento souhlas zákazníka bude na žádosti o vystavení zákaznické karty.
www.yashica-digital.czKomplexní online marketing